News

W obliczu rosyjskiej agresji Ukraina zmaga się również z kryzysem demograficznym

Poniedziałkowy śmiertelny atak na stolicę Ukrainy, Kijów, który spowodował poważne szkody w największym w kraju szpitalu dziecięcym i ośrodku zdrowia dla kobiet, wyraźnie podkreślił niszczycielski wpływ trwającej wojny. Takie ataki powodują natychmiastową tragedię, ale także oddziałują na strukturę demograficzną narodu, pogarszając i tak już krytyczne wyzwania populacyjne.

Trwający ostrzał Ukrainy znacząco wpłynął na służby zdrowia, w tym oddziały położnicze i noworodkowe. Szpitale mają problemy z zapewnieniem odpowiedniej opieki z powodu nadwyrężonych zasobów, uszkodzonych obiektów i osłabionych dostaw energii. Stres i trauma spowodowane ciągłymi bombardowaniami, zwłaszcza na linii frontu, dotknęły również kobiety w ciąży. Lekarze w kraju zgłaszali wzrost liczby powikłań ciąży, przedwczesnych porodów i porodów o niskiej wadze.

W związku ze Światowym Dniem Ludności musimy zastanowić się, czy istnieją rozwiązania tych problemów i jakie globalne doświadczenia mogą okazać się przydatne dla Ukrainy.

Kraje na całym świecie doświadczają zmian demograficznych. Podczas gdy niektóre widzą wzrost populacji, inne, takie jak Ukraina, stają w obliczu wyludnienia i starzenia się. Współczynnik urodzeń w krajach Europy Wschodniej waha się od około 1,3 do 1,8 dzieci na kobietę, podobnie jak w innych częściach Europy. Jednak w przeciwieństwie do Europy Zachodniej, gdzie imigracja ustabilizowała lub nawet zwiększyła populację, Europa Wschodnia, w tym Ukraina, odnotowała znaczące spadki z powodu migracji i bardzo niskiego wskaźnika urodzeń.

Pełnoskalowa inwazja Rosji pogłębiła kryzys demograficzny Ukrainy: wskaźniki urodzeń spadły poniżej 1,0 – stając się jednym z najniższych na świecie – podczas gdy i tak już ekstremalnie niska średnia długość życia na Ukrainie jeszcze bardziej spadła, szczególnie wśród populacji męskiej, a wzorce migracji uległy drastycznej zmianie. Masowe przesiedlenia ludności w kraju i za granicą doprowadziły do ​​wyludnienia niektórych regionów i postarzenia narodu, ponieważ większość uchodźców stanowią kobiety, młodzież i dzieci. Po prawie 2,5 roku wojny na pełną skalę populacja Ukrainy zmniejszyła się o ponad 10 milionów, a prawie pięć milionów ludzi mieszka na terytoriach obecnie okupowanych przez Rosję. Bez strategicznej interwencji ten głęboki spadek populacji może mieć konsekwencje dla pokoleń.

Niektórzy sugerują proste rozwiązania, takie jak zwiększenie zasiłków na dzieci w celu zwiększenia wskaźników urodzeń. Podczas gdy takie środki mogą przynieść krótkoterminowe korzyści, nie zapewniają długoterminowej stabilności demograficznej. Same zachęty finansowe nie rozwiązują w odpowiedni sposób podstawowych problemów, takich jak wyzwania związane z opieką i ograniczone możliwości rozwoju dzieci.

Doświadczenia krajów bałkańskich pokazują, że wzrost wskaźnika urodzeń nie gwarantuje, że dzieci te pozostaną w swoim kraju ojczystym jako dorośli. Pracownicy socjalni na Ukrainie zauważyli, że wzrost zasiłków na początku XXI wieku doprowadził do wzrostu wskaźnika urodzeń wśród rodzin o niskich dochodach, które następnie zmagały się z wychowywaniem dzieci. Badanie przeprowadzone przez Instytut Demografii i Badań Społecznych wykazało, że pomoc finansowa miała wpływ na wskaźnik urodzeń tylko u około 12 procent rodziców, co sugeruje, że większość rodzin miałaby dzieci, niezależnie od zasiłków.

Globalne doświadczenie pokazuje, że skuteczne rozwiązania muszą uwzględniać indywidualne potrzeby i możliwości wszystkich grup ludności. Dlatego poprawa sytuacji demograficznej Ukrainy wymaga stworzenia środowiska, w którym każdy ma szanse na samorealizację i może harmonijnie równoważyć karierę i rodzicielstwo.

Na przykład przyjazne rodzinie polityki Szwecji, wdrażane od lat 70., pokazują długoterminowe korzyści z modelu rodziny, w którym oboje rodzice mogą pracować. Wyższe dochody rodzinne zwiększają szanse dzieci na dostęp do wysokiej jakości edukacji, a odpowiedzialne systemy rodzicielskie wspierają kobiety na rynku pracy, zachęcają mężczyzn do korzystania z urlopów rodzicielskich i promują równość płci.

Ukraina poczyniła postępy w tym zakresie. W 2021 r. przyjęto ustawę mającą na celu zapewnienie równych szans opieki nad dziećmi dla obojga rodziców, wprowadzając nowy rodzaj urlopu dla ojców po porodzie.

Zrozumienie obecnej struktury populacji i jej potrzeb jest niezbędne do opracowania silnych strategii pokonywania wyzwań demograficznych. Jednak ostatni spis ludności na Ukrainie przeprowadzono w 2001 r., a przeprowadzenie go teraz, w trakcie wojny na pełną skalę z milionami przymusowo migrujących, nie jest praktyczne – chociaż Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA) wsparł ukraiński rząd w opracowaniu strategii demograficznej, aby sprostać wyzwaniom i celom demograficznym, społecznym i humanitarnym w czasie wojny i w perspektywie długoterminowej.

Rozwiązywanie problemów demograficznych oznacza również skupienie się na inkluzywności. Rosnący poziom niepełnosprawności spowodowany wojną wymaga pełnego włączenia osób niepełnosprawnych do rynku pracy, co obejmuje zarówno adaptacje fizyczne, jak i formułowanie polityki uwzględniającej ich potrzeby i możliwości. Ponadto trend starzenia się populacji wymaga polityki, która poprawi dostęp osób starszych do rynku pracy, umożliwiając im dalszy wkład we wzrost gospodarczy i poprawę jakości życia oraz oferując głębsze poczucie celu.

Wraz z wcieleniem wielu mężczyzn do wysiłku wojennego, Ukraina odnotowała również wzrost liczby gospodarstw domowych prowadzonych przez kobiety. Ta zmiana stworzyła luki ekonomiczne, które kobiety muszą wypełnić, podkreślając konieczność gospodarki inkluzywnej, która wspiera rozwój umiejętności i daje kobietom możliwość podejmowania ról tradycyjnie zajmowanych przez mężczyzn. Na przykład w rolnictwie Ukraina, znana jako „spichlerz Europy”, jest zależna od zwiększonego udziału kobiet, aby utrzymać swoją istotną produkcję zboża i utrzymać lokalną i regionalną produkcję żywności.

Droga Ukrainy do demograficznej stabilności zaczyna się od oceny jej kapitału demograficznego i inwestowania w jej rozwój. Gdy tylko sytuacja bezpieczeństwa na to pozwoli, Ukraina powinna przeprowadzić spis ludności, który nie został przeprowadzony od ponad 20 lat. Pozwoli to nie tylko ustalić liczbę osób w kraju, ale także zidentyfikować ich cechy społeczno-demograficzne, które będą miały kluczowe znaczenie dla planowania odbudowy i rozwoju kraju. Środki polityczne powinny opierać się na dogłębnej analizie tych danych demograficznych, mając na celu umieszczenie praw człowieka i szans na pierwszym planie. Podczas gdy trwająca wojna komplikuje te wysiłki, wspieranie polityki uwzględniającej płeć, przezwyciężanie stereotypów i zapewnianie szans ekonomicznych dla wszystkich będzie motorem rozwoju kapitału ludzkiego.

Sytuacja demograficzna Ukrainy to wieloaspektowe wyzwanie, które wymaga kompleksowych, inkluzywnych i długoterminowych rozwiązań. Tylko poprzez zajęcie się przyczynami źródłowymi i stworzenie wspierających środowisk dla wszystkich obywateli możemy pokonać ten kryzys i zbudować zrównoważoną przyszłość dla Ukrainy.

Poglądy wyrażone w tym artykule są poglądami autora i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko redakcyjne stacji Al Jazeera.

Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button